Språk: EN | SE

Samfälligheten Lantmätaren

Västernorrlands län, Sundsvall

Samfälligheten Lantmätaren inkluderar 38 radhus i Sundsvall från Bäckebovägen 53 till Bäckebovägen 125 Föreningen har en god ekonomi och står inför ett större yttre upprustningsprojekt som skall färdigställas under sommaren 2019. Månadsavgiften är för närvarande 3000kr per hushåll. I månadsavgiften inkluderas kostnaderna för: fjärrvärme, varmvatten, kallvatten, avlopp, sophämtning, snöskottning, sandning, kabel-TV, garage-el, gräsklippning, styrelsearvoden, färg för yttre underhåll samt administration. Det radhusägaren betalar själv är bland annat hushållsel och sotning. Till radhusägaren tillfaller all skötsel för det inre underhållet samt yttre underhållet för dörrar, fönster, samt plank och bodar samt den naturliga förlängningen av den egna tomten som är på vår gemensamma tomtmark.